Leidingwater is vrijwel overal beschikbaar en voor elk doel te gebruiken, mits we ons daarbij bewust zijn van veilgheid, doelmatigheid en zuinigheid.

Op 28 december 2004 is de nieuwe wetgeving m.b.t. legionella preventie in leidingwater van kracht geworden. Zowel de tijdelijke regeling van 2000 als het nieuwe waterleidingbesluit van 2004 stelt de eigenaar van de collectieve leidingwaterinstallaties verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leidingwater. De tijdelijke regeling verplicht elk bedrijf, school of instelling te zorgen voor het doen of laten doen van controlewerkzaamheden op de waterinstallatie.

In de nieuwe NEN1006 van September 2015 zijn een aantal nieuwe wijzigingen aangebracht van de vorige versie namelijk:

  1. Aanpassing Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Ministeriële regelingen op het gebied van terminologie, gebruik van materialen en bacteriologische aspecten zoals legionella preventie
  2. Aanpassing Bouwbesluit 2012
  3. Opname van relevante eisen uit de Europese norm NEN-EN 806 deel 1 tot en met 5(7)

Eigenaren van warmwatervoorzieningen, collectieve drinkwatervoorzieningen en huishoudwatervoorzieningen en eigenaren van collectieve leidingnetten dienen dus een risico-inventarisatie uit te voeren en, op basis hiervan, een beheersplan met betrekking tot inrichting en beheer van de leidingwaterinstallatie op te stellen.

In de nieuwe NEN1006 van 2015 is van toepassing voor elke nieuwe aan te leggen leidingwaterinstallatie alsmede voor uitbreidingen, wijzigingen ook tijdelijke , gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen, gebruik, beheer en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie en het beproeven van een installatie.
Alleen in de volgende gevallen hoeft geen beheersplan te worden op gesteld: indien geen relevante hoeveelheden inadembare aërosolen vrijkomen bij gebruik van het water en indien uit de risico- inventarisatie blijkt dat er geen periodiek terugkerende maatregelen hoeven te worden genomen om het risico van overschrijding van de gestelde Legionella norm te beheersen.
Echter, men heeft wel de zogenaamde “Zorgplicht” waarbij men er voor zorg draagt dat het ter beschikking gestelde water aan drinkwaterkwaliteit voldoet.
De risico-inventarisatie dient te worden herhaald bij aanpassingen van de installatie.  Het beheersplan wordt hierop indien nodig aangepast.

Volgens de wet is de juridische eigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor de waterinstallatie. Echter, het is mogelijk deze verantwoordelijk te delegeren aan de exploitant van de installatie, waarbij het van belang is dat hierbij goede afspraken zijn vastgelegd.

Op de eigenaar en/ of de beheerder van de waterinstallatie rust de verantwoordelijkheid voor het beheersen en voorkomen van besmettingsgevaar door legionalla zoals dit omschreven is in de:

  1. Algemene zorgplicht uit de waterleidingwet en het waterleidingbesluit.
  2. De legionella bacterie is de veroorzaker van de z.g. veteranenziekte.

Om de garantie op de beschikbaarheid van een effectief en veilig watersysteem te waarborgen, zijn controle- en preventiemaatregelen noodzakelijk.

WFS-Facility adviseert, informeert en heeft de regie over de uitvoering van deze werkzaamheden en brengt u op de hoogte van de operationele kosten en de beheersing van deze materie.

WFS-Facility kan hierbij enkele diensten
aanbieden zoals:

  1. Risico inventarisatie
  2. Beheersplannen
  3. Reiniging en desinfecties
  4. Opvolging en logboeken
  5. Training en begeleiding

WFS-Facility werkt samen met professionals, resulterend in de minimalisering van besmettingsgevaar.

Deze proffesionals zijn geaccrediteerd en werken conform NEN 6265.

De werkmethoden die wij hanteren voldoen aan en kunnen worden opgenomen in bestaande systemen. Van kwaliteitsborging t.b.v. ISO, HACCP of HKZ voor zorginstellingen. Een doorbraak bij thermisch spoelen t.b.v. legionella besmetting.

Een speciaal ontwikkeld apparaat zorgt voor efficiëntie verbetering en is zeer effectief. Door de toepassing van twee externe vaten wordt het water gerecycled wat besparingen met zich meebrengt tijdens de behandeling.